Tanulmányok

P. GEGŐ Elek – A’ moldvai magyar telepekről Buda, 1838.

Dr. KÓS Károly, SZENTIMREI Judit, Dr. NAGY Jenő – Moldvai csángó népművészet Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1981.

Csángó oktatás történetéről. In: A székely művelődés évszázadai. Szerk. Balás Gábor P. 127-138.

FARKAS Tibor-MADARÁSZ Imre – “Indulj el egy úton…” Fejlesztés és fenntarthatóság a moldvai csángóknál Falu, 1998. április.

BENDA Kálmán – Moldvai Csángó-Magyar Okmánytár (1467-1706). I-II. Magyarságkutató Intézet. Budapest

KÓSA László: – Mikecs László élete és munkássága. In Mikecs László Csángók. Optimum Kiadó. Budapest

(n. n.) Csángó ima. Az ige I. évf. (1990) 4-5. sz. 15.

Alkalomhoz kötött táncok

BARTIS Árpád A csángómagyar iskolákról. Keresztény Szó. I. évf. (1990) 26. sz. 5.

BARTH János – A katolikus magyarság vallásos életének néprajza

CSERBAK András – A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1989

EGYED Emese – Isten tarts meg minket. Mert nektek van más mámátok. Helikon. I. évf. (1990) 12. sz.

FERENCZI Géza – Újabb adalékok a moldvai csángók kérdéséhez. Korunk. 3. f. I. évf. (1990) 2. sz. 25.

GAZDA László – Kik is a moldvai csángók Háromszék. 1990. jún. 30.

GAZDA László – Kik is a moldvai csángók Háromszék. 1990. jún. 30.

GRULICH, Rudolf – Ungarische und deutsche Wallfahrten in Rumänien. [Magyar és német búcsújárások Romániában]

HERÉDI Gusztáv – Igazságot a csángóknak. Romániai Magyar Szó. 1990. dec. 3.

Levél a pápához a csángók ügyében. In Háromszék (Sepsiszentgyörgy), febr. 24.

MARTIN György – Eszközös pásztortáncok. In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsanna (szerk.) Magyar Néprajz VI.

MARTIN György – Körtánc. In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsanna (szerk.) Magyar Néprajz VI.

MARTIN György – Magyar táncdialektusok. In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsanna (szerk.) Magyar NéprajVITA Zsigmond Kitekintés a moldvai csángók iskoláira. Romániai Magyar Szó. 1990. szept. 2.z VI.

MARTIN György – Ugrós-legényes tánctípus. In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsanna (szerk.) Magyar Néprajz VI.

MÁTYÁS Árpád – Moldvai csángómagyarok tanácskoztak Sepsiszentgyörgyön. Romániai Magyar Szó. 1990. febr.

PESOVÁR Ferenc – Dramatikus-pantomimikus táncok. In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsanna (szerk.) Magyar Néprajz VI.

PESOVÁR Ferenc – Régi páros táncok In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsanna (szerk.) Magyar Néprajz VI.

PESOVÁR Ferenc – Táncélet és táncos szokások. In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsa (szerk.) Magyar Néprajz VI.

PITICAR, Gruie – Nyílt levél Mihai Sora tanügyminiszter úrhoz. Keresztény Szó. I. évf. (1990) márc.

PÓCS Éva – Néphit. In Hoppál Mihály – Barna Gábor (szerk.) Magyar Néprajz VII. Népszokás. Néphit.

SIMÓ Erzsébet – A moldvai magyarok sepsiszentgyörgyi találkozója. Háromszék. 1990. febr. 20.

SIMÓ Erzsébet – Szervezkednek a csángó magyarok. Háromszék. 1990. márc. 14.

SYLVESTER Lajos – Csángó magyarok Háromszéken. A Hét. XXI. évf. (1990) 3. sz. 1-2.

SZABÓ Barna – A csángókról szórul-szóra

TAKÁCS Géza – Hit és nyelv. A csángók. Székely Újság. 1990. 9. sz., 10. sz., 11. sz.

TÁTRAI Zsuzsanna Jeles napok – ünnepi szokások. In Hoppál Mihály – Barna Gábor (szerk.) Magyar Néprajz

VARGYAS Lajos – Magyar népzene. In Hoppál Mihály – Niedermüller Péter – Tátrai Zsuzsanna (szerk.) Magyar Néprajz

VITA Zsigmond – Kitekintés a moldvai csángók iskoláira. Romániai Magyar Szó. 1990. szept. 2.

BÁLINT Zsolt – Documenta Hungarorum in Moldavia. [Oklevelek a moldvai magyarokról.] Igen. III. évf.

BARTHA János – Szabófalvától Ploskucénig. Népújság. 1991. szept. 3.

BARTIS Árpád – Találkozásom Lakatos Demeter csángó-magyar költővel Csángó Újság (Sepsiszentgyörgy), febr.

BEKE György – Lelkek szabadságharca. Új Ember. 1991. nov. 10.

BEKE György – Milyen nyelven beszélnek a csángók Új Ember. 1991. ápr. 14.

BÖLÖNI Domokos – Anyád nyelvén imádkozni. Népújság. 1991. aug. 6.

CSERBÁK András – Magyar néprajzi bibliográfia 1991/1992 Budapest, Néprajzi Múzeum, 1993.

CSETRI Elek – Forráskiadvány a csángó-magyarokról Erdélyi Múzeum

GÁL Balázs – Az elmaradt Csángó Fesztivál margójára. Európai Idő (Sepsiszentgyörgy), dec. 18.

GAZDA József – Csángónak lenni Moldvában. Magyar Fórum. 1991. szept. 5.

HALÁSZ Péter – Meghalt Luca néni. Honismeret. XIX. évf. (1991) 2. sz. 90-92.

KARDALUS János – Látogatóban. [Szászka Péter látogatása Csíkszeredában] Hargita Népe. 1991. júl. 4.

KOVÁCS Sándor Iván – Csángók a Via Giulián. Magyar Hírlap. 1991. márc. 15.

KOZMA Szilárd – Kinek neve mennyire torz. Romániai Magyar Szó. 1991. aug. 3-4.

L. G. Könyvek a csángó központnak. Magyar Nemzet. 1991. okt. 9.

POMOGÁTS Béla – Csángó mise. Új Ember. 1991. szept. 15.

SZILÁGYI Aladár – A csángók csángóul beszélnek. Kelet-Nyugat. 1991. márc. 7.

(n. n.) Csángó tiltakozás. Népszabadság. 1992. jan. 23.

ALMÁSI István – Mikor Csíkból elindultam… Szabadság. 1992. márc. 7.

BARDÓCZ Sándor – A szabófalvi Perka Mihállyal beszélget Bardócz Sándor. Művelődés (Kolozsvár), jan.

BARTIS Árpád – A hűséges lészpedi csángómagyarok. Népújság (Marosvásárhely), máj. 19.

BEKE György – A Szent László Társaság szellemében. Új Ember. 1992. máj. 5.

BEKE György – Mécsvilág. Magyar Nemzet. 1992. jún. 30.

CSÁKY Zoltán – Hány ezer a tizenhárom csángó Ring. 1992. júl. 12.

CZEGŐ Zoltán – Csángók az emésztő időben. Magyar Fórum (Budapest), jan. 16.

DEMSE Márton – Árvíz után Klézsén. Magyar Fórum. 1992. jan. 1.

ELMER István – Magyar katolikus értelmiségiek Münchentől Csángóföldig. In Új Ember (Budapest), máj. 31.

FRIGYESY Ágnes – Csángómagyarok szülőföldjükről. Új Magyarország, jún. 29.

HALÁSZ Péter – Csíksomlyói zászlóátadás. Csángók fohásza. Új Magyarország. 1992. máj. 25.

HALÁSZ Péter – A moldvai csángók magyarságtudatáról. Művelődés (Kolozsvár), febr.

HARDI Péter – Csángók között Moldvában. Új Magyarország. 1992. jún. 18.

JOÓ István – Lesz művének folytatója. Új Magyarország, febr. 25.

KÁDÁR Gyula – A romániai népszámlálás előkészítése és lebonyolítása Régió – Kisebbségi Szemle 1992 3. évf. 3. sz.

KÁSZONI Balázs – Segélykiáltás a moldvai csángó-magyarokért. Ring (Budapest), márc. 3.

KOVÁCS B. András – Becsengetés magyarórára. Romániai Magyar Szó (Bukarest), nov. 28-29.

KOVÁCS B. András – Csángóföldi hírek. Romániai Magyar Szó (Bukarest), nov. 13.

MAGYARI Lajos – Domokos Pál Péter (1901-1992). Csángó Újság. III. évf. (1992) 21. sz. 1.

MARTIN György – Magyar tánctípusok és táncdialektusok. TÉKA. (1992) 12. sz. 10-11.

SIKE Lajos – Magyarul szólt az Úr a moldvai Cacicában. Romániai Magyar Szó. 1992. aug. 20.

SZABÓ Ernő – Vendégkönyv helyett. Csángó, magyar, európai. Kiállítási kalauz. Érzékeny utazás Moldvában. Népszava, febr. 14.

SZENDREI Lőrinc – Balladák népe között. Kallós Zoltán: A hagyományaink nélkül elveszünk magunk is. Magyar Nemzet, jún. 11.

Tiltakozás. Romániai Magyar Szó (Bukarest), jan. 23., Csángó tiltakozás. Népszabadság, jan. 2.

TÓTH László Levente – MDF Akadémia. Csángók még vannak. Pesti Hírlap. 1992. ápr. 6.

VARGA E. Árpád – Hiteles vagy harci statisztika? Az 1992. januári romániai népszámlálás kérdőjelei Megjelent: Hitel. VI, 1993. 3. sz. 71-82. p.

VETÉSI László – Népszámlálás Lészpeden. Jába tapodják le a csángó nemzetséget! Kapu. V. évf. (1992)

(n. n.) Hídépítés Csángóföldön. Új Magyarország. 1993. aug. 17.

BARTIS Árpád – Őrizzétek hűségesen. Moldvai Magyarság (Sepsiszentgyörgy), nov. 16. sz.

BÁLINT Zsolt – A moldvai csángó hangszeres dallamok ütempáros motívumainak példatára. Néprajzi Látóhatár 1993.01.02.

BÁLINT Zsolt – A moldvai magyar hangszeres népzenei dialektus I. Bevezetés. Hangszerek és hangszeres szokások  megjelent Janus Pannonius Múzeum Évkönyvében

BÍRÓ Béla – A csángócskákat mindenki szereti? Brassói Lapok, febr. 12.

CSERBÁK András – Magyar néprajzi bibliográfia 1991/1992. Az 1991/1992-es évek publikációinak számbavétele kiegészítve az előző évek anyagával – Budapest, Néprajzi Múzeum, 1993.

CSOMA Gergely – Petrás-emlék Nagypatakon. Néprajzi Látóhatár. II. évf. (1993) 1-2. sz. 133-235.

DOMOKOS Pál Péter – A moldvai csángómagyarok eredet-meséje. Csángó Tükör. III. évf. (2005) 16-17. szám.

FERENCZ Csaba – Moldvai magyarok otthon és idegenben. Bolyongás Csángóföldön. Háromszék. 1993. febr.

FÁBIÁN László – Csángó kultúra – magyar kultúra. Új Magyarország. 1993. júl. 3.

GAZDA József – Csángósirató. Magyar Fórum. 1993. febr. 25.

GAZDA József – Legmostohább sorsú rétege nemzetünknek. Magyar Nemzet. 1993. márc. 10.

KESZEG Vilmos – Cserépbe a csángókat! Romániai Magyar Szó. 1993. febr. 6-7.

KOVÁCS András, B. – Jászberényi csángó zarándoklat. Romániai Magyar Szó. 1993. dec. 15.

LIMBACHER Gábor – A moldvai magyarok kácsikai búcsújárása Nagyboldogasszony ünnepekor. Megjelent: “Megfog vala apóm szokcor kezemtül…” Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére Budapest, 1993. 95-100. old.

Moldovának szíp táiaind születem… Magyarországi csángó fesztivál és konferencia. Jászberény 1993. 172 lap. 30 számozott és 23 számozatlan fénykép, 7 rajz.

MAJOROS József – Csángó ballada a Margitszigeten. Magyar Nemzet, júl. 1.

MÁRTON Árpád – Szabófalván a magyar nyelvkör alkotményellenes. Európai Idő (Sepsiszentgyörgy), febr. 10-23.

MURÁDIN László – A kétnyelvűség sajátos megnyilvánulása a moldvai csángómagyarok nyelvi tudatában

PÉNZES Zoltán – Már-már a nemlét határán… Csángó fesztivál és konferencia Jászberényben. Új Ember (Budapest), aug. 22.

PÉTERBENCZE Anikó – Csángó Fesztivál és Konferencia Jászberényben. Néprajzi Hírek. XXII. évf. 1993.

REJTŐ Gábor – Szenvedő szerkezetben – avagy csángó magyarok Budapesten. Magyar Hírlap, jan. 28.

ROMÁN Győző – Rendőrfület sértett a magyar szó. Orient Expressz (Bukarest), jún. 11.

ROMÁN Győző – Rendőrök nyelvüldözőben. Feer Catrina vesszőfutása. Orient Expressz (Bukarest), máj. 28.

STOFFÁN György – A román érsek félrevezette a Szentszéket. Magyar Fórum. 1993. aug. 26.

TÓBIÁS Áron – Moldovában szíp tájaind… Magyar Nemzet. 1993. aug. 3.

TÓTH Erzsébet – Lesz-e magyaróra Lészpeden Magyar Nemzet. 1993. jan. 6.

„Mert mi mindig magyarok voltunk” – Csángó szövegek Domokos Pál Péter gyűjtéséből.

BENKŐ Loránd – Emlékek első moldvai utamról (Adalék a magyar nyelvatlasz történetéhez)

BÁLINT Zsolt – Verbunkos stílusjegyek a moldvai hangszeres zenében. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

CSOMA Gergely – A somoskai ráolvasófüzet. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 253-259.

Dumitru ZAHARIA – Deformarea adevărului – Tragedii ale românilor, Ziarul de Bacău

DEMÉNY István Pál – A hejgetés meg a sámánének. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz.

GAZDA József – A nyelv és a magyarságtudat szintjei a moldvai csángóknál. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

GUNDA Béla – A moldvai magyarok eredete. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 39-52.

HALÁSZ Péter – Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

HÓGYE István – A vármegyék pártfogása a moldovai csángók ügyében 1845-ben. Néprajzi Látóhatár.

IMREH István – Moldvába települő székelyek a madéfalvi vész idején Néprajzi Látóhatár.

KRÍZA Ildikó – Egy moldvai balladáról. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 245-252.

KÓS Károly – A csángó írásrendszerről Néprajzi Látóhatár. III. évf.

Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) I-IV. Edidit: István György Tóth (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma Fontes 4.), Roma-Budapest 2002-2005.

MAGYAR Zoltán – Vallás és etnikum kapcsolata egy moldvai csángó faluban. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

MURÁDIN László – A kétnyelvűség sajátos megnyilvánulása a moldvai csángómagyarok nyelvi tudatában. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

NAGY JANKA Teodóra – A keresztapaság a külsőrekecsini csángóknál Néprajzi Látóhatár. III. évf.

NYISZTOR Tinka – Az írott tojás szerepe a pusztinai húsvéti szokásokban. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

POZSONY Ferenc – Újesztendőhöz kapcsolódó szokások a moldvai csángóknál Néprajzi Látóhatár. III. évf.

PÁVAI István – Zenés-táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994)

PÉTERBENCZE Anikó – Közösségi alkalmak és táncok Bákó környékén. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994)

SZABÓ T. Ádám – A moldvai csángómagyarság nyelvatlasza. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz.

TÁNCZOS Vilmos – Feltekintek napkeletre. Moldvai archaikus népi imádságok. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

VIRT István – Halál és emlékezés. Halottak napi szokások a Bákó megyei Pusztinában. Néprajzi Látóhatár. III. évf.

ZSÚPOS Zoltán – A moldvai csángó-magyarok eredetéről Néprajzi Látóhatár. III. évf.

BEKE György – Peremvidékek magyarsága. Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Moldva. Szenci Molnár Társaság. Bp., 1995.

BORBÁTH Erszébet – Kétnyelvű oktatás. Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 28-29.

CZEGŐ Zoltán – A hit és az anyanyelv Isten ajándéka. Új Magyarország, 1995. okt. 31.

GYARMATH János – Egy bejelentett konfliktus. Romániai Magyar Szó. 1995. máj. 2.

KŐHEGYI Mihály – A moldvai magyarok állapota 1844-ben. Néprajzi Látóhatár 1995.03.04 001-012.

PÁVAI István – A moldvai magyarok megnevezései

SIKE Lajos – Érdemes magyar csángónak lenni. Romániai Magyar Szó. 1995. jún. 20.

TAKÁCS Csaba – Az RMDSZ érvényt kíván szerezni a csángómagyarok alkotmányos jogainak is. Szabadság (Kolozsvár), máj. 4.

TÁNCZOS Vilmos – Deákok (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum. LVII. évf. (1995)

TÁNCZOS Vilmos – Gyöngyökkel gyökereztél Gyimesi és moldvai archaikus imádságok

BENKŐ Levente – Csángó kérdések. Tanácskozás egy süllyedő hajóról. IN Erdélyi Napló (Nagyvárad), jan. 31.

CSEPREGI Márta – Milyen nyelven beszélnek a csángók Magyar Nemzet. 1996. szept. 10.

FARAGÓ József – A szabófalvi hejgetés emlékei. Erdélyi Múzeum. LVIII. évf. (1996) 1-2. sz. 94-103.

FEKETE Judit – Zúg az erdő, zeng a levele. A Taps-tértől a csíksomlyói kápolnáig. Magyar Nemzet, jún. 10.

Pr. Iosif GABOR – Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova. Editura „Conexiuni”. Bacău 1996. 306 p.

GAGYI József – Közelebb, mind Kolozsvár

HAJDÚ Demeter Dénes – Csángó sorskérdések. Magyar Fórum, márc. 7. Illyefalvi konferencia 1996. január.

Kis-Küküllő menti népzene Honismeret, 1996/2. 74-77.

KISGYÖRGY Réka – “Nem karitatív, hanem érdekvédelmi szervezet vagyunk.” Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 29.

Magyarok kisebbségben és szórványban. Regio-Kisebbség, politika, társadalom 1996. 7. évf. 1.sz.

POZSONY Ferenc – Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban

SZEIFERT Ferenc – “Pontosítás”

TÁNCZOS Vilmos – Egy apokrif Szent Antal-ima és műfajkörnyezete

TÁNCZOS Vilmos – „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban

TÁNCZOS Vilmos – Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. KOMP-PRESS-Korunk Baráti Társaság. Kolozsvár

B. KOVÁCS András – Szabályos kivétel

BALÁZS János – Kérni Klézsén is szabad. Új Magyarország. 1997. szept. 17.

BEKE György – Csángók alapszerződése

DRASKÓCZY Lídia – Bevezetés

FARAGÓ József – Újév a moldvai Gyoszényban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 286–302.

HAJDÚ Mihály – A romániai magyar helynévgyűjtés. Európából – Európába. Budapest-Debrecen, 1997. Néprajzi Látóhatár VI.

HALÁSZ Péter – Házi szappanfőzés a moldvai magyaroknál. Európából – Európába. Budapest-Debrecen, 1997. Néprajzi Látóhatár VI.

HALÁSZ Péter – Új szempontok a moldvai magyarok táji-etnikai tagozódásának vizsgálatához.

KÁLNÁSI Árpád – Csángó szöveg Klézséről. Megemlékezések 249-255.

KOVÁCS András, B. – Moldvában valami megmozdult. Háromszék. 1997. nov. 5., nov. 6.

MOLNÁR V. József – Csíksomlyó. Kapu. (1997) 12. sz. 59-60.

PÁLFY Zoltán – Moldvai csángó diákok erdélyi iskolákban Regio – Kisebbség, politika, társadalom 1997. 8. évf. 3-4.sz.

SOÓS Réka – A keleti vagy erdélyi táncdialektusról röviden

SZŐCS János – Zöld Péter élete és munkássága (1727-1795) (Kivonat)

TÁNCZOS Vilmos – Hányan vannak a moldvai csángók Magyar Kisebbség. III. évf. (1997) 1-2. sz.

TÁNCZOS Vilmos – A csángó identitás és tényező. Magyar Kisebbség Új Sorozat, IV. évfolyam – 1997. 1-2. (7-8.) sz. Kolozsvár

Dumitru ZAHARIA – Ignoranţă şi tupeu. IN Desteptarea 25 iulie 1997

A klézseiek a magyar betűt szomjazzák. Gyergyói Kisújság (Gyergyószentmiklós), aug. 19.

BARDÓCZ Gergely – Csángók Brüsszelben. Nyugati Magyarság. XVI. évf. (1998) 3. sz. 7.

BEKE György – Félig kinyílt csángó ajtó. Háromszék. 1998. aug. 8.

DEMSE Márton – A tiltott nyelv. Romániai Magyar Szó. 1998. szept. 15.

Igor DRAG – „Încă o datorie pe care statul român nu şi-o îndeplineşte: Ceangăii – români get-beget – sunt lăsati pradă influenţei maghiare” Cotidianul, 10 septembrie 1998, rubrica Dezvăluiri

FARKAS Tibor-MADARÁSZ Imre – „Indulj el egy úton…” Fejlesztés és fenntarthatóság a moldvai csángóknál In: A falu, 1998/4.

GAZDA József – Csángóság – elcsángósodás – nemzetvesztés – párhuzamosság. Napi Magyarország. 1998.

GLATZ Ferenc – Csángók. In Bárdi Nándor (összeáll.) Erdély a históriában. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda

KISS Edit – A Tatros forrásánál. Erdélyi Napló. 1998. okt. 6.

MAGYAR Zoltán – Szent László a magyar néphagyományban. Osiris Kiadó. Budapest, 1998.

(n. n.) – A csángók jogaiért interpellált az RMDSZ. Szabadság. 1998. okt. 8.

PUSZTAI Pál – A moldvai magyarság törekvései. Háromszék. 1998. máj. 15.

RMDSZ interpellácio

SYLVESTER Lajos – Zokogott a nép. Mivé lehettek volna és mivé lehetnének a csángók Transsylvania Erdélyi Tájékoztató XXXIX. évf. 34. szám New York, 1998.

TÁNCZOS Vilmos – Egy különös tanulmány a csángókról. Regio. IX. évf. (1998) 3. sz. 181-195 o.

TÁNCZOS Vilmos – Hungarians in Moldavia (Budapest, 1998.)

ZSEHRÁNSZKY István – Csángósodunk, ez a jövő? Romániai Magyar Szó (Bukarest), 1998. dec. 16.

AGYAGÁSI Levente – Megfogyva bár, de törve nem Erdélyi Napló IX. évfolyam, 31. (411.) szám 1999. augusztus 3.

Pr. Anton ANTONOV – Parohia Vatra Dornei

BALÁZS János – A vándorbot felette kényszerű viseletéről. Brassói Lapok (Brassó), febr. 26.

BEKE György – Csángók gyontatója

BEKE György – Jó hírek Csángóföldről Szemelvények az Új Ember 1999. július 25-i számából

CSÁKI Árpád – Ferences plébánosok és udvari káplánok Háromszéken a 17-18. században. Acta III2.

DACZÓ Dénes – Könyvemet nem egy szegedi történésznek kellett volna írnia. Beszélgetés Vincze Gáborral könyvbemutatója ürügyén. Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 7.

ERDÉLYI Zsuzsanna – Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok

FERENCZI Géza – A moldvai ősibb csángók Népújság LI. évfolyam 212. (14264) 1999. szeptember 11., szombat

Teresa FERRO – La scrittura della lingua romena in caratteri latini nelle opere dei missionari italiani in Moldavia tra XVII e XIX secolo. Università degli Studi di Udine p. 291

Marian GAȘPAL – Parohia Tămășeni – repere monografice

GEGŐ Elek – A moldvai magyar telepekről

HALÁSZ Péter – Új szempontok a moldvai magyarok táji-etnikai tagozódásának vizsgálatához

HEGYELI Attila – Hat nemzetiség egyetlen faluban? Egy moldvai csángó falu etnikai identitásáról. In: Székelyföld. Kulturális folyóirat. III. évfolyam, 12. sz. (1999. december). p. 95-112.

HEGYELI Attila – „Mint a gomba, ide benőttek…” Moldvai csángók vendégmunkája Magyarországon In: Pozsony Ferenc szerk.: Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. Magyarságkutatás könyvtára XXIII. Kiadja a Teleki László Alapítvány. Bp. p. 163-173.

KINDA István – A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalomban

KOVÁCS András, B. – Csángók Brüsszelben. Erdélyi Napló. 1999. febr. 2.

LÁSZLÓ Domokos-FUJER Tibor – Csángó probléma nem létezik. Brassói Lapok. 1999. dec. 17.

NÁNÓ Csaba – Csángó nap Kolozsváron. Szabadság. 1999. nov. 29.

(n. n.) A pápai nuncius közvetíteni kíván. Háromszék (Sepsiszentgyörgy), dec. 7.

(n. n.) Megszületett a klézsei iskola ütemterve. Romániai Magyar Szó. 1999. máj. 21.

OZSVÁTH Gábor Dániel – Székelyek és csángók a kiskunsági homoki gazdaságokban

POZSGAI Péter – Lükő Gábor fontosabb műveinek bibliográfiai jegyzéke Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Szerk. Pozsgai Péter. Bp. 1999. 896 lap

POZSGAI Péter – A keskeny úton. Lükő Gábor 90 éves.

POZSONY Ferenc – Etnonimek a moldvai magyar anyanyelvű katolikusok megnevezésére. In: Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Budapest, Teleki László Alapítvány, 1999. 69–82.

SYLVESZTER Lajos – Csángó művész Budapesten. Háromszék (Sepsiszentgyörgy), jan. 6.

SYLVESTER Lajos – Európai kisebbségek Jászberényben. Háromszék. 1999. aug. 11.

SYLVESTER Lajos – Voltunk mük es. Gyergyina páter halálára. Honismeret. XXVII. évf. (1999) 2. sz.

TÁNCZOS Vilmos – A moldvai csángók lélekszámáról. In: Pozsony Ferenc szerk.: Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. Magyarságkutatás könyvtára XXIII. Kiadja a Teleki László Alapítvány. Bp.

TÁNCZOS Vilmos – The Manifestations of “szent” in Traditional Prayers of Moldavia and Gyimes

TÁNCZOS Vilmos – Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Tánczos, Vilmos: Aufgetan is das Tor des Ostens. Csíkszereda, 1999, Pro-Print. 228-278.

TIBORI SZABÓ Zoltán – „Azt is tiltják, hogy az emberek házánál magyarul beszéljenek” Beszélgetés Csicsó Antallal, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alelnökével. Szabadság (Kolozsvár), júl. 27.

Bibliográfia2

2000.

Cristian ABABEI – Amintiri despre episcopul Anton Durcovici. Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – decembrie 2000, nr. 12. (132)

BEKE György – A csángókérdés európaizálása. Magyar Szemle. IX. évf. (2000) 1-2. sz. 39-67. old.

BEKE György – Csángó csalódások. Új Ember. 2000. okt. 29..doc

Pr. Petru CIOCAN – Parohia Buruieneşti. Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – mai 2000, nr. 5. (125)

Anton COŞA – Bisericile din Faraoani. http://www.asrocatolic.ro/documente/

Anton COȘA – Cleja. Monografie etnografică. http://www.asrocatolic.ro/documente/

CSEKE Gábor – Csángók honlapja. Romániai Magyar Szó. 2000. nov. 3.

CSOMA Gergely – Karácsonyi megéneklés Moldvában. Honismeret. XXVIII. évf. (2000) 6. sz. 65-66. old.

Csángó Napok Kolozsváron. Szabadság (Kolozsvár), dec. 4.

Csángó oktatási konferencia. Hargita Népe. 2000. jún. 2.

DEMÉNY István Pál – A moldvai csángó népdalok és a népköltészet történetével kapcsolatos dilemmák Erdélyi Múzeum, 2000. 3-4, 246-247.

Pr. Alois DĂMOC – Biserica din Butea Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – iunie 2000, nr. 6 (126)

Dr. Dănuţ DOBOȘ-pr. Alois MORARU – Calvarul unui om: Mons. Dumitru Romila Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – iulie 2000, nr. 7 (127)

Dr. Dănuţ DOBOȘ-pr. Alois MORARU – Istoria unui proiect eşuat: Seminarul din Săbăoani Lumina Creștinului  Serie nouă – Anul XI – aprilie 2000, nr. 4 (124)

GAZDA Árpád: Büntethető a csángóföldi iskolaigazgatók intoleráns magatartása. A nemzetpolitika mutatója. Krónika (Kolozsvár), ápr. 12.

GAZDA Árpád – Valós igény a magyartanításra. Krónika. 2000. szept. 16-17.

GAZDA József – Palackból a szellem. Nyugati Jelen. 2000. okt. 10.

HALÁSZ Péter – A Lakatos Demeter Egyesület tíz esztendeje. Honismeret. XXVIII. évf. (2000) 1. sz.

HARANGOZÓ Imre – “Elmentem a Szent Están templomába” 2000/2 Honismeret XXVIII.

Pr. Iosif IȘVANCA – Parohia Traian (BC) Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – decembrie 2000, nr. 12 (132)

KRÍZA Ildikó – Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére – 2000/3 Honismeret XXVIII.

Pr. Alois MORARU-dr. Dănuţ DOBOȘ – Preoţi militari catolici Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – noiembrie 2000, nr. 11 (131)

Pr. Alois MORARU – Trecut şi prezent în Horleşti Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – ianuarie 2000, nr. 1 (121)

(n.n.) – A csángóföldtől Portugáliáig Európai kisebbségek fesztiválja Jászberényben Magyar Nemzet Online 2000. július 29.

(n.n.) – A csángók magyarosításától tart a PRM. Krónika (Kolozsvár), szept. 21.

(n.n.) – A csángókért szólt a harang Hargita Népe 2000.12.4.

(n.n.) – A demokraták ellenzik a csángó kultúra védelmét. Szerintük nincs csángó nyelv. Szabadság (Kolozsvár), május 11.

(n.n.) – Csángó évszázadok. Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 23.

(n.n.) – Csángófesztivál Gyimesközéplokon. Hargita Népe. 2000. szept. 26.

(n.n.) – Klézsei áldozati bárányok. Krónika. 2000. márc. 21.

(n.n.) – Megfélemlítettséget tapasztalt. Krónika (Kolozsvár), szept. 8.

(n.n.) – Németh Zsolt meglátogatta a moldvai csángókat. Háromszék. 2000. febr. 17.

ÖRDÖG I. Béla – Moldvai csángók Cselekvési Terve. Szabadság. 2000. nov. 11.

PATAKY – Csángók – élő őskövületek Erdélyi Napló X. évfolyam, 50. (481.) szám 2000. december 12.

Pr. Ioan PURCARU – Parohia Comăneşti Lumina Creștinului, Serie nouă – Anul XI – martie 2000, nr. 3 (123)

ROSTÁS Szabolcs – A csángóknak nem futja a politikára. Krónika. 2000. márc. 4.

ROSTÁS Szabolcs – Feljön a csángók napja? Erdélyi Napló 2000. november 14. X. évfolyam, 46. (477.) szám

ROSTÁS Szabolcs – Magyarellenes hőzöngés Klézsén. Krónika (Kolozsvár), szept. 15.

ROSTÁS Szabolcs – Váratlan fordulat csángóügyben. Marga visszakozik Krónika. 2000. szept. 26.

SALAMON Márton László – A Helsinki Bizottság támogatja a csángók kérését. Szabadság. 2000. szept. 2.

SARÁNY István – Kinek a szemérme Hargita Népe. 2000. jún. 10.

SARÁNY István – Németh Zsolt Bákó megyébe látogatott. Hargita Népe. 2000. febr. 17.

SZENTGYÖRGYI László – Budapesttől Floridán át a csángóföldig. Beszélgetés Helcz Tivadarral, a Volt Politikai Foglyok Világszövetségének elnökével. Erdélyi Napló (Nagyvárad), szept. 22.

SZONDA Szabolcs – Amikor a kevés is sokat jelent. Szimultán iskolai csoportok alakulhatnak a Csángóföldön. Romániai Magyar Szó (Bukarest), szept. 19.

SYLVESTER Lajos – Kicsit másabb a csángó nyelv, de magyar. Háromszék (Sepsiszentgyörgy), febr. 12.

TÁNCZOS Vilmos – A moldvai csángók és kultúrájuk

TÁNCZOS Vilmos – A moldvai csángók lélekszámáról. In Vincze Gábor (szerk.) Nyolcvan év. A romániai magyarság

TÁNCZOS Vilmos – Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2000.

Pr. Cristian VACARU – Parohia Siret Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XI – octombrie 2000, nr. 10 (130)

prof. dr. Dumitru ZAHARIA – Falsul ca adevăr Ziarul de Bacău

prof. dr. Dumitru ZAHARIA – O carte mincinoasa despre ceangai Ziarul de Bacău

ZSEHRÁNSZKY István – Honnét ennyi botrány Romániai Magyar Szó. 2000. aug. 25.

ZSEHRÁNSZKY István – Nyelvüldözés Félrevezetés Romániai Magyar Szó. 2000. aug. 18.

2001.

ALMÁSI István – Domokos Pál Péter népzenekutatásainak jelentősége Erdélyi Múzeum – 63. kötet, 2001. 3-4.füzet

ANDRÁSFALVY Bertalan – Gyümölcskultúra. In Szilágyi Miklós (szerk.) Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.

Gabriel ANDREESCU – Ruleta – Români și maghiari, 1990-2000. Jurnal tematic Ed. Polirom 2001.

BALASSA Iván – Gabonatermesztés. In Szilágyi Miklós (szerk.) Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.

BALOGH Sándor (szerk.) – Moldvai hangszeres dallamok. Etnofon Kiadó. Budapest, 2001.

BEKE György – A Csángóföld – ismét Európában. Kortárs. XLV. évf. (2001) 8. sz. 77-86.

Eugen CIUFU – Organizatii dubioase au infiintat ilegal scoli maghiare pentru ceangaii din Bacau Curentul Anul V, Serie noua, Nr 282(1253), vineri, 30 noiembrie 2001

Anton COȘA – Identitatea catolicilor din Moldova Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – aprilie 2001, nr. 4 (136)

Anton COȘA – Cleja. Monografie etnografică Editura Semne, Bucureşti, 2001, 203 p.

Anton COȘA – Comunităţi catolice din Moldova: Faraoani şi Valea Mare. Coordonate etnografice

Anton COȘA – Sinodul diecezan de la Bacău Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – iunie 2001, nr. 6 (138)

Pr. Cazimir COTOLEVICI – Parohia Poiana Micului Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – martie 2001, nr. 3 (135)

CSERNÁTONI – Őszentségét hiányosan tájékoztatták. Háromszék (Sepsiszentgyörgy), nov. 22.

Eduard CUCU – Cap de pod maghiar la Pustiana Ziarul de Iași, 2001.03.02.

EURÓPA TANÁCS – Parlamenti Közgyűlés – A csángó kisebbségi kultúra Romániában 1521. (2001) sz. ajánlás

DEMÉNY István Pál – A hejgetés meg a sámánének.

Prof. dr. Dănuţ DOBOȘ – Parohia Răchiteni Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – decembrie 2001, nr. 12 (144)

Pr. Fabian DOBOȘ – Răscoala din anul 1831 Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – aprilie 2001, nr. 4 (136)

DRASKÓCZY Lídia – Bevezetés IN: http://www.nepzeneiskola.hu/lidia.htm

Pr. Bernardin FARȚADE – Parohia Ploscuţeni Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – iulie 2001, nr. 7 (139)

FEKETE Réka – Klézsén folytatják a magyar oktatást. Háromszék nov. 16.

FEKETE Réka – Pusztinai búcsú Szent István nélkül. Háromszék. 2001. szept. 4.

FERENCZ Csaba – Csángó nap. Ápolni a kapcsolatokat. Háromszék. 2001. nov. 19.

FERENCZ Csaba – Jelentés csángóügyben. Európa visszavárja a csángókat. Háromszék. 2001. máj. 25.

FERENCZ Csaba – Magyaroktatás Moldvában. Közel félezer gyermeket tanítanak. Háromszék. 2001. nov. 9.

FERENCZ Csaba – Pusztinán folytatódik a tanítás. Háromszék. 2001. dec. 1.

FERENCZ Csaba – Pusztinai csángómagyarok Háromszék, 2001.04.03. kedd

Aurel GAVRILOAIE-Josef EXNER – Mihăileni Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – noiembrie 2001, nr. 11 (143)

GAZDA Árpád – Magyarul miséztek a moldvai Klézsén. Krónika (Kolozsvár), okt. 17.

GAZDA Árpád – Európai ügy. Visszatekintő a csángókérdésben. Krónika (Kolozsvár), dec. 29.

Pr. Iosif GÂRLEANU – Parohia Ştefan cel Mare Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – iunie 2001, nr. 6 (138)

Ep. Petru GHERGHEL – 50 de ani de la moartea ep. Anton Durcovici Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – decembrie 2001, nr. 12 (144)

GUI Angéla-PATAKY István – Akció a nyelvtanítás ellen Magyar Nemzet Online 2001. november 21.

GUNDA Béla – A paraszti vadászat és vadfogás. In Szilágyi Miklós (szerk.) Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.

HANGA Piroska – Lakodalom – moldvai módra. Magyar Nemzet. 2001. febr. 16.

HEGYELI Attila – A moldvai csángók magyar nyelvi oktatásának szükségességéről

HEGYELI Attila – A moldvai csángók magyar nyelvi oktatásának esélyei In: Moldvai Magyarság, Új sorozat XI. évf., 9. szám, 2001. szeptember. p. 8-11.

HILU Anna – ET-állásfoglalás a csángó kisebbségi kultúra védelméről Mti.hu

Col. (r) Gheorghe IANĂU – Biserica „Sfinţii Cosma şi Damian” Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – septembrie 2001, nr. 9 (141)

JEZSÓ Ákos – A csángóknak a magyar tanítókhoz is joguk van. Magyar Nemzet. 2001. dec. 29.

Pr. Ioan JICMON – Parohia Tomeşti Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – ianuarie 2001, nr. 1 (133)

KOBZOS KISS Tamás – A kobozról. In Balogh Sándor (szerk.) Moldvai hangszeres dallamok. Etnofon Kiadó 2001

Pr. Iulian-Eugen KROPP – Sanctuarul din Cacica Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – august 2001, nr. 8 (140)

LUKÁCS Csaba – Félelmek földje Alternatív anyanyelvi oktatás indul Bákó megyében Magyar Nemzet 2001. szeptember 15.

MAKKAY József – Csángóföldi rekviem. Szabadság. 2001. nov. 23.

MIRK László (szerk.) – Az ember ott a legfájóbb magyar. Versek a csángómagyarokról. Hargita Kiadóhivatal

Pr. Alois MORARU – Seminarul Catolic din Iaşi. Note de istorie Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – octombrie 2001, nr. 10 (142)

Pr. Alois MORARU şi Dănuţ DOBOȘ – Acum 50 de ani… Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – februarie 2001, nr. 2 (134)

(n.n.) – A csángók magyar nyelvű oktatásáról. Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), szept. 11.

(n.n.) – A csángó kisebbségi kultúra Romániában. Erdélyi Magyarság. (2001) 47. sz. 14-17.

(n.n.) – Ahhoz, hogy egy nyelven beszélünk, vita nem férhet. Romániai Magyar Szó. 2001. jún. 11.

(n. n.) – A moldvai csángók is kaphatnak magyarigazolványt. Krónika. 2001. dec. 22-23.

(n. n.) – Román tudományos álláspont a csángókról. Szabadság. 2001. nov. 19.

PALÁDI-KOVÁCS Attila – Baromfitartás. In Szilágyi Miklós (szerk.) Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.

PALÁDI-KOVÁCS Attila – Erdőgazdálkodás. In Szilágyi Miklós (szerk.) Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.

PALÁDI-KOVÁCS Attila – Rétgazdálkodás. In Szilágyi Miklós (szerk.) Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.

PALÁDI-KOVÁCS Attila – Szőlőművelés és borászat In Szilágyi Miklós (szerk.) Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 2001.

POZSONY Ferenc – A moldvai csángók identitásáról Provincia 2001.

POZSONY Ferenc – Identitatea ceangăilor moldoveni Provincia Anul II nr 10 (octombrie) 2001 pag 8-9.

pr. Mihai ROCA – Vizită apostolică Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – noiembrie 2001, nr. 11 (143)

Sajtó visszhang – Mádl Ferenc a pápánál 2001. október.

SIMÓ Erzsébet – Egy misét a csángók is megérdemelnének. Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 2001. április 6.

SIMÓ Erzsébet – Higgyük, a pápa szava szentírás. Háromszék. 2001. okt. 13.

STUBER György – Moldvai csángó dudások (síposok, csimpolyosok). FolkMAgazin. (2001) 4. sz. 43-46. old.

SYLVESTER Lajos – Csángómagyarok Budapesten. Úgy meg vagyok keseredve… Háromszék. 2001. márc. 10.

SYLVESTER Lajos – Gherghel püspök katolikusabb a pápánál. Háromszék. 2001. okt. 16.

TÁNCZOS Vilmos – Moldvai csángók – moldvai katolikusok – Lélekszámuk alakulása a múltban és a jelenben Ethnographia CXII. 2001. 1-2. 149-178.

TOBAK Ferenc – „Fújják és táncolnak utána” Siposok – csimpolyosok Moldvában http://www.tobakstudios.com/Moldvai_Project/Fujjak_Tancolnak_Utana.htm

Pr. Ioan ZEDIU – Parohia Sascut Sat. Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XII – mai 2001, nr. 5 (137)

2002.

Pr. Viorel ABABEI – Parohia Valea Mare Lumina Creștinului Anul XIII – 5 (149) – mai 2002

Pr. Andrei CIOBĂNICĂ – Valea Seacă Lumina Creștinului Anul XIII – 12 (156) – decembrie 2002

Dănuţ DOBOȘ – Biserica şi şcoala (I) 1 / 108 06.06.2002, Iaşi (Catholica)

Daniel FRÂNCU – Mihail Kogălniceanu şi drepturile politice ale catolicilor din Moldova www.asrocatolic.ro/documente/

CSOMA Gergely – Summer camp for Csángó children in Hargitafürdő (Băile Harghita) http://www.csango.hu/en/index_kika.html

Pr. Fabian DOBOȘ – „Săbăoani, file de istorie” http://www.catholica.ro/2002/10/04/pr-fabian-dobos-sabaoani-file-de-istorie/

FARAGÓ József – Balladaéneklés a moldvai csángóknál. Hitel. XV. évf. (2002) 12. sz. 57-67.

FERENCZ Csaba – Történelmi esemény Moldvában. Magyar mise Lujzikalagorban. Háromszék (Sepsiszentgyörgy), júl. 10.

GAZDA Árpád – Strasbourgba üzentek csángóügyben. Krónika. 2002. ápr. 30.

GAZDA Árpád – Az utolsó csángó fazekas Gorzafalván. Krónika. 2002. márc. 14.

GAZDA Árpád – A Helsinki Emberjogi Bizottság és a Pro Europa Liga jelentése Krónika 2002.

GAZDA Árpád – Magyar nyelven imádkoznának. A iasi-i püspökségen jártak a pusztinaiak. Krónika (Kolozsvár), ápr. 13.

GAZDA Árpád-MOLDOVÁN Árpád Zsolt – Derűlátó az Európa Tanács csángójelentését elkészítő Tytti Isohookana Asunmaa képviselőasszony Magyar Hon Lap archívum 2002.

GAZDA László – A moldvai csángók a román történetírás tükrében 2002., HUNSOR medencefigyelő, forrás: Moldvai Magyarság (januári száma)

HALÁSZ Péter – Bokrétába kötögetem vala… Megjelent: 2002

Col. (r) Gheorghe IANĂU – Parohia Târgu Trotuş Lumina Creștinului Anul XIII – 1 (145) – ianuarie 2002

KRISTÁLY Lehel – Tántoríthatatlan csángók. Erdélyi Napló (Nagyvárad), ápr. 23.

MOHAY Tamás – Moldavian Hungarians in Csíksomlyó at Pentecost Hungarian Heritage 2002 Volume 3 Numbers 1-2

Pr. Alois MORARU – Simpozion istoric Lumina Creștinului Anul XIII – 6 (150) – iunie 2002

Pr. Alois MORARU – Episcopul Mihai Robu Lumina Creștinului Anul XIII – 2 (146) – februarie 2002

Pr. Alois MORARU – Identitatea catolicilor din Moldova (II) Lumina Creștinului Anul XIII – 7 (151) – iulie 2002

Pr. Alois MORARU – Înfiinţarea Episcopiei de Bacău Lumina Creștinului Anul XIII – 10 (154) – octombrie 2002

Pr. Alois MORARU – Sărbătorile Săbăoaniului Lumina Creștinului Anul XIII – 10 (154) – octombrie 2002

(n.n.) – Catolicii din Moldova. Universul culturii populare – volumul II 19.10.2002, Iaşi (Catholica)

(n.n.) – Raport asupra situaţiei ceangăilor din Moldova. Problema ceangăilor maghiari APADOR-CH, Liga Pro Europa ianuarie 2002

(n.n.) – Evoluţia identităţii ceangăilor din Moldova http://www.ceangai.ro/ro/cine_sunt/ceangai.htm

PÁVAI István – The Folk Music of the Moldavian Hungarians Hungarian Heritage 2002 Volume 3 Numbers 1-2

Liviu PILAT – Comunități tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII – XVIII) Editura Presa Bună Iași 2002

Liviu PILAT – Jocul numerelor. Antroponime și viață cotidiană în satele parohiilor Săbăoani și Răchiteni în secolele XVII-XVIII http://www.asrocatolic.ro/documente/

POZSONY Ferenc – Ceangăii din Moldova Moldvai Magyarság 2002 szeptember

POZSONY Ferenc – The Historical Consciousness of the Moldavian Csángós http://www.csangomuzeum.ro/about_the_csangos8.html

RÉDAI Attila – Bartha a SRI-re is gyanakszik. Krónika (Kolozsvár), júl. 5.

Román Statisztikai Hivatal – 2002-es népszámlálás adatai – Bákó megye etnikumai. IN: http://www.insse.ro/

Román Statisztikai Hivatal – 2002-es népszámlálás adatai – Bákó megye vallási megoszlása. IN: http://www.insse.ro/

SÁNDOR Ildikó – Csángó Táncház – Minority Culture – Identity Hungarian Heritage 2002 Volume 3 Numbers 1-2

SERES Attila – „Csángómentés” moldvában a XIX–XX. század fordulóján Pro Minoritate. (2002) tél.

SZÉKELYHIDI Ágoston – A csángók és a csángókérdés. Magyar Nemzet. 2002. febr. 15.

SZŐCS Levente – Magyar offenzíva csángóügyben? Krónika (Kolozsvár), máj. 13.

2003.

Meinolf ARENS – A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladatai

Pr. Ştefan BABIAȘ – Soloneţu Nou Monografii. Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 1 (157) – ianuarie 2003

BAKK-DÁVID Tímea – Nem mártírok, nem idealisták – néptanítók. Krónika. 2003. okt. 18-19.

BALLÓ Áron – A csángók egyházi anyanyelvhasználatáért. Szabadság. 2003. nov. 22.

BENŐ At­ti­la – Nyelvi érintkezések, nyelvi dominanciák Korunk 2003 március

Pr. Petru BLAJ – Dofteana Monografii. Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 7 (163) – iulie 2003

BUZOGÁNY Anna-Zsuzsánna – Egy csángó falu táplálkozáskultúrájól. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz.

Pr. Cornel CADAR – Mănăstirea “La Salle” Mongrafii. Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 8 (164) – august 2003

Pr. Cornel CADAR – Nicoreşti – inaugurare de biserică Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 2 (158) – februarie 2003

Anton COŞA – Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău www.asrocatolic.ro/documente/

Cs. P. T. – Markó levele a Szentatyának Krónika 2003. november 13., csütörtök

Dr. Dănuţ DOBOȘ – Episcop şi martir – Anton Durcovici Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 12 (168) – decembrie 2003

Pr. Fabian DOBOȘ – 120 de ani de la naştere Mons. Anton Gabor Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 12 (168) – decembrie 2003

Emil DUMEA – Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea 1/135 10.12.2003, Iaşi (Catholica)

GÁL Éva Emese – Magyar misét Pusztinának! Romániai Magyar Szó. 2003. nov. 19.

GAZDA Árpád – Csángó áttörés a nunciatúrán. Küldöttség kérte a magyar misét. Krónika. 2003. nov. 26.

GAZDA Árpád – Sokasodnak a kérvények. Hat csángó faluban kértek magyartanítást. Krónika (Kolozsvár), jún. 17.

GAZDA Árpád – Stresszelő jogvédelem. Lemondott a csángó szövetség elnöke. Krónika (Kolozsvár), okt. 23.

Col. (r) Gheorghe IANĂU – Parohia Tuta Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 5 (161) – mai 2003

ILYÉS Sándor – A megesett leány büntetőrítusai a moldvai csángóknál Korunk 2003. szeptember

IVÁCSONY Zsuzsa – Szerelem, udvarlás, leánykérés Moldvában. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz.

P. JÁKI Sándor Teodóz – Csángókról, igaz tudósítások Hitvallás, 2003. május 17.

KABAY Lizett – Hogyan bizonyítja Mircea Eliade a csángók magyarságát Szabadság. 2003. jan. 10.

KESZEG Vilmos – Csángó írástudók, csángó költészet. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 57-60.

LAKATOS Demeter – Csángú országba Összegyűjtött versek, mesék és levelek Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület, Budapest, 2003.

LUKÁCS János – Magyar misék Csángóföldön. Krónika. 2003. júl. 9.

MOHÁCSEK Magdolna-VITOS Katalin – Fogyasztói szokások a magyarfalusi vendégmunkások köreiben Erdélyi társadalom 1. évfolyam 2. szám Tanulmányok

Pr. Alois MORARU – Parohia Răducăneni Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 11 (167) – noiembrie 2003

Pr. Alois MORARU – Parohia Săveni Monografii. Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 10 (166) – octombrie 2003

Gh. I. NĂSTASE – Ungurii din Moldova la 1646 după “Codex Bandinus”, Chişinău 1935-1936.

(n.n.) – Sfinţire de biserică la Dărmăneşti 3/138 02.09.2003, Iaşi (Catholica)

PACZOLAY Gyula – Északi csángómagyar közmondások, kifejezések. Yrjö Wichmann gyűjtése (1906–1907) Erdélyi Múzeum 65. kötet 2003. 1-2. füzet

PÁPAI Virág – Neoprotestáns vallásgyakorlás Klézsén Korunk 2003. szeptember

PECICAN Ovidiu – Ki a csángó Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 21-24.

PETI Lehel – Mítosz és mágia Korunk 2003. szeptember

POZSONY Ferenc – A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után Korunk 2003. szeptember

POZSONY Ferenc – A moldvai csángók identitásáról

POZSONY Ferenc – A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete

POZSONY Ferenc – Viaţa economică în satele ceangăieşti din Moldova Moldvai Magyarság 2003. október.

POZSONY Ferenc – A moldvai csángó falvak gazdasági élete Moldvai Magyarság 2003. október.

POZSONY Ferenc – Folclorul în limba maghiară a ceangăilor Moldvai Magyarság 2003. június

SERES Attila – A magyar nyelv annyi lélek üdvösségére eredménnyel tanítható

SYLVESTER Lajos – Moldvai magyar oktatás. Csupa csapás az élet. Erdélyi Napló. 2003. júl. 22.

Petru TAMAȘ – Parohia Vizantea Monografii. Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 12 (168) – decembrie 2003

Pr. Ştefan VACARU – Barticeşti Monografii. Lumina Creștinului Publicaţie lunară a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi – Anul XIV – 6 (162) – iunie 2003

VINCZE Gábor (szerk.) – Történeti kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák II. (Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989) Jakabffy Elemér Alapítvány, Teleki László Intézet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003

2004.

AMBRUS Lujza – Pár Csángó szó. Csángoló. I. évf. (2004) 2. sz. 1.

BEKE György – Csángó Enciklopédia

BODÓ Csanád – Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségekben

BODÓ Csanád – A magyar nyelvi vitalitás területisége Moldvában

BODÓ Csanád – Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségek kutatásában Magyar Nyelv 100. évf. 3. sz. (2004. szeptember)

BOGÁD Zoltán – Iskolát alapítanának a csángó magyaroknak Index.hu 2004. december 20.

BOGDÁN Melinda – A moldvai csángó csujogatások szerelmi szimbolikája In Tisicum.

BOROSS Balázs – Antropológiai módszerek, terepmunka és a „bevezető fejezetek” Kisebbségkutatás – 2004. 3. szám

BOROSS Balázs – Találkozásom a pusztinai csángókkal és az antropológiai kutatás mibenlétével Első lépések a „terepen”

Pr. Cornel CADAR – Sfântul Anton în Moldova Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – iulie 2004, nr. 7 (175)

Rafael-Dorian CHELARU – Paolo Sardi and the conflict between the Italian and the Hungarian missionaries in Moldavia National Archives of Romania at Bucharest

Anton COŞA – Problema originii catolicilor din Moldova Capitol din lucrarea noastră, „Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (Secolele XVII-XVIII)”, Teză de doctorat, Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București, 2004, p. 14-64.

CSETRI Elek – In Memoriam Faragó József (1922–2004) Erdélyi Múzeum2004/3-4

CSOMA Gergely – Elveszett szavak NaPúT 2004. május 18.

Dănuţ DOBOȘ – Hălăuceşti, sat de veche tradiţie cultural-religioasă http://www.ercis.ro/

Dănuţ DOBOȘ – Sagna. File de monografie istorică http://www.ercis.ro/

Pr. Fabian DOBOȘ – Catolicii din Iaşi Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – mai 2004, nr. 5 (173)

DUMA István András – „Csángó reneszánsz, ahogy a csángók látják”

Pr. Iosif GABOR – Parohia Şcheia Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – aprilie 2004, nr. 4 (172)

Pr. Iosif GABOR – Parohia Talpa Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – martie 2004, nr. 3 (171)

GAZDA Árpád – Elúszhat a kiutalt támogatás. Botladozik a csángó közösségi házak programja Krónika

GAZDA Árpád – Csángó vezetők egymás ellen. Vitatják a csángószövetség közgyűlési határozatait Krónika

GAZDA László – Szalánc völgye Moldvai Magyarság, 2004 szeptember

GYARMATH János – Ha aprók is, mégiscsak sikerek Romániai Magyar Szó, 2004. január 6.

GYÖRGY Attila – Egy új költő Moldvából Háromszék, 2004.05.29.

HALÁSZ Péter – Petrás Incze János (1813-1886)

JOÓ István – Fordulat a csángóügyben? Magyar Nemzet Online 2004.11.26.

JUHÁSZ Dezső – Merre tovább, magyar nyelvföldrajz?

LUCA Cristian-ZUICĂ Eugen – Catolicismul în sudul Moldovei în secolul al XVII-lea Translated Title: Il cattolicesimo nella Moldavia meridionale del seicento Publication: ISTROS (XI/2004) Page Range: 245-288

MIKLÓS Zoltán-István – Az öröklés időbeni változása egy család három generációja esetében Korunk, március 4.

MISKOLCZY Ambrus (szerk.) – Rendhagyó nézetek a csángókról ELTE Román Filológiai Tanszék, A Központi Statisztika Hivatal Levéltára Budapest, 2004

Pr. Alois MORARU – Parohiile din Huşi Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – ianuarie 2004, nr. 1 (169)

Pr. Alois MORARU – Primul rector al Seminarului diecezan Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – august 2004, nr. 8 (176)

Pr. Alois MORARU – Primul episcop indigen Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – septembrie 2004, nr. 9 (177)

Pr. Alois MORARU – Primul păstor al Episcopiei Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – iulie 2004, nr. 7 (175)

Pr. Alois MORARU – Episcopia de Iaşi în sărbătoare Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – iunie 2004, nr. 6 (174)

Pr. Alois MORARU – Parohia Tărâţa Lumina Creștinului Serie nouă – Anul XV – octombrie 2004, nr. 10 (178)

Vasile MUNTEANU – Gherăeşti – un sat din ţinutul Romanului Revista Română Anul X, nr.2(36), iun. 2004

n.n. – Raport de cercetare

n.n. – A moldvai csángók nyelvjárása http://naput.hu/ 2004. május 13.

n.n. – Păstorii Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan 1 / 100
16.07.2004, Iaşi (Catholica)

Florin POPESCU – Obsesia maghiară şi profesorul Crăcănel Moldvai Magyarság 2004. december

PÓSA Zoltán – Csángó múzeum, élő hagyomány Pozsony Ferenc a Moldvában élő magyarság néprajzáról, a népi vallásosság emlékeiről Magyar Nemzet, 2004.07.20.

POZSONY Ferenc – Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban

Radu ROSETTI – Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova. Academia Română, Bucureşti 1905. www.ceangai.ro

SIMON Boglárka-PÉTER László – „Ha már egyszer csángó vagy, meg kell tanulj boldogulni.” Egy moldvai falu lakóinak identitásépítési stratégiái http://peter.adatbank.transindex.ro

SYLVESTER Lajos – Miként őrizzük meg a szőlőt a madaraktól? Gondola 2004. augusztus 6.

TÁNCZOS Vilmos – A moldvai csángók nyelvészeti kutatása (1945-2004) Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 221. szám, Budapest, 2004. 208-285.

TÁNCZOS Vilmos – A moldvai csángók és kultúrájuk http://www.hhrf.org, Xantusz, Magyarok a világban

2005.

ARENS Meinolf – A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladtai

Adrian CIOROIANU – Cronica unui eşec previzibil. România şi Sfântul Scaun în epoca pontificatului lui Paul al VI-lea (1963-1978) Autor: Ovidiu Bozga

DUMA-ISTVÁN András – Csángó mitológia. Havas Kiadó. Kézdivásárhely, 2005.

FEHÉR Zoltán – Mivé levél cángó-magyar? (Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához) Forrás, 2005. február

FEKETE Réka – Fenyegetnek a magyar szóért. (Magyar oktatás Csángóföldön.) Háromszék. 2005. szept. 2.

FEKETE Réka – Moldvában magyarul. Az érvényesülés záloga. Háromszék. 2005. ápr. 19.

Ioan FERENȚ – Începuturile Bisericii Catolice din Moldova Catholica.ro, 25 febr. 2005

Cristina FLORESCU – In memoriam Teresa Ferro Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

GAZDA Árpád – Elmarasztalták csángóügyben a püspökséget Krónika 2005-10-28

GAZDA Árpád-ROSTÁS Szabolcs – Halottgyalázó búcsúztató Pusztinán. Krónika. 2005. júl. 18.

GAZDA László Codex. Hargita Kiadóhivatal-Editura Harghita. Csíkszereda-Miercurea Ciuc, 2005.

HALÁSZ Péter – Codex Gazdalaciensis. In Gazda László Codex. Editura Harghita. Miercurea Ciuc, 2005.

HALÁSZ Péter – Drumurile prin Moldova ale lui Domokos Pál Péter Moldvai Magyarság 2005. március

HEGYELI Attila – Esettanulmány egy modern moldvai családról In: Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Szerk: Kinda István – Pozsony Ferenc, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár

HUSZTHY Ádám – Csángó Zarathusztra Magvető Kiadó 2005.

IANCU Laura-BENEDEK Katalin – Magyarfalusi emlékek MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005.

KÓNYA Klára – Balladaéneklés a moldvai csángóknál Szabadság Kolozsvári Közéleti Napilap

N.N. – Iskola épül a csángómagyar gyermekeknek Népújság LVII. évfolyam 112. (15988.) sz. 2005. május 17.

N.N. – Páratlan Péntek – Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben Részlet a szerző Előszavából Kultúrpont.hu

PETI Lehel – Kulturális távolság és reprezentáció A National Geographic augusztus 2005.

PETI Lehel – A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra http://adatbank.transindex.ro/

PETI Lehel – Identitásmodelláló tényezők a moldvai csángó falvakban Tabula. 8 (2), 201-217.

PETI Lehel – Stratégiák és lehetőségek a csángók magyar nyelvű oktatásában Korunk 2005. február.

PETI Lehel – Szakrális térátélés és szimbolikus ellenőrzése egy csángó falu környezetében Korunk 2005 február.

PETI Lehel – Offenzív mágikus rítusok a moldvai csángó falvakban Elhangzott a Népi vallásosság a Kárpát-medencében VII. C. konferencián. Szervező: Székely Nemzeti Múzeum. Helyszín: Sepsiszentgyörgy

PETI Lehel – Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005. 157-192.

PIRO Krisztina – A moldvai csángó nyelvjárás jellegzetességei http://csango.hu/piro.html

POZSONY Ferenc – A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete

POZSONY Ferenc – Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola Székely Nemzeti Múzeum

ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON I.-IV. kötet (A-R) – Pávai István

SIMON Boglárka – Hogyan „boldogulnak” a csángók? Az identitás kinyilvánításának versus elrejtésének stratégiái egy moldvai közösségben Erdélyi társadalom 3. évfolyam 1. szám

SZÁSZ Csilla – Szöveggyűjtemény csángó gyerekek számára Előszó

TAMPU Ferenc – A moldvai csángó magyarok eredetének problémája Csángó Tükör 1. szám, Történelem rovat

TRUNCHI Péter – Így beszélünk mi. Csángó Tükör. III. évf. (2005) 16-17. sz. 9.

VINCZE Gábor – Egy historikus pályamódosítása Sylvester Lajossal beszélget Vincze Gábor történész Székelyföld IX. évfolyam 2005. május.

2006.

BALLÓ Áron – A mi moldvai testvéreink. Szabadság. 2006. febr. 8.

BALLÓ Áron – Magyar tanárok kerestetnek Csángóföldön Egyre nő az anyanyelvüket tanulni akarók száma Moldvában Szabadság, 2006. február 8. XVIII. évfolyam, 31. szám

Cornel BORIȚ – Schema conflictelor greu de rezolvat. Examinarea teoretică a conflictului identităţii ceangăilor din cadrul statului naţional român Elhangzott a Veszélyeztettett Örökség, Veszélyeztetett Kultúrák c. konferencián 2006. június 1-2.

Ovidiu CONSTANTINESCU – Hegyeli Atila vrea maghiarizare cu orice preț Bacăul.ro 27 martie 2006

George DAMIAN – Consiliu la Cotroceni pentru 15 martie Ziua, 10 marie 2006

GAZDA Árpád – Csángó konferencia Bákóban szekuskitaláció a román eredet. Krónika. 2006. jún. 2-4.

GAZDA Árpád – Csángókonferencia Moldvában. Hazatalált elméletek. Krónika. 2006. jún. 5.

IANCU Laura – Alternatíva vagy determináció? Töprengések a csángó értelmiség egyéni és közösségi szerep meghatározottságáról Elhangzott a Veszélyeztettett Örökség, Veszélyeztetett Kultúrák c. konferencián 2006. június 1-2.

ILIESCU Luca – Recomandarea otrăvită. Atac maghiar la România în Parlamentul European. Ziua, 3 februarie 2006.

JAKAB Attila – Csángóság és katolicizmus Műhelytanulmány 18., Budapest

Franz von KLIMSTEIN – Die Csángo-Problematik der Neuzeit MIRTON VERLAG, Temeswar

Dan MINDIRIGIU – Un film realizat în Bacău tulbură apele la Parlamentul Europei Observator ediție de Bacău, 8 februarie 2006, Sectiune: Actualitate

N.D. – Ceangăii au ignorat Odorheiul Adevărul, 16 martie 2006

N.N. – Primăria comunei Cleja contraatacă Observator ediție de Bacău, 22 februarie 2006, Sectiune: Actualitate

N.N. – Directori de școli din Bacău chemați la Budapesta Observator ediție de Bacău, 23 Februarie 2006, Sectiune: Cultura

OLTI Ágoston – Loialitatea ceangăilor moldoveni faţă de statul român în timpul celui de al II-lea război mondial (I.) – în oglinda documentelor serviciilor secrete româneşti Moldvai Magyarság 2006. augusztus

PETI Lehel – A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra

POGÁR Róbert – A Vatikán és a Nemzeti Kisebbségek Elhangzott a Veszélyeztettett Örökség, Veszélyeztetett Kultúrák c. konferencián 2006. június 1-2.

TAMPU Ferenc – A moldvai csángók Csángó Tükör 2006. október

TAMPU Ferenc – Román koncepciók a moldvai csángó-magyarokról a II. ezredfordulón Csángó Tükör 23. szám – 2006. október 27.

TÁNCZOS Vilmos – A moldvai csángók asszimilációja történeti perspektívában (szempontok, források, kutatási feladatok) Diószegi László (szerk.): A moldvai csángók. Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kisebbségek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2006. 26-46.

VARGA Andrea – Problemele catolicilor din Moldova – Între Vatican şi Securitate Elhangzott a Veszélyeztettett Örökség, Veszélyeztetett Kultúrák c. konferencián 2006. június 1-2.

2007.

JUHÁSZ Dezső – A kutatási eredmények ismertetése OTKA zaró jelentés 2007. február

SZILÁGYI Aladár – Csángóföldön, becsengetés előtt – Ahol már fészek van… Erdélyi Riport, 2007. szeptember.

TÁNCZOS Vilmos – A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása (kutatástörténeti összefoglaló) S. Lackovits Emőke-Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy-Veszprém, 2007. II. 311-338.

TRUNCHI Péter – A Lakatos Demeter kutatás szükségszerűségéről Csángó Tükör 24. szám – 2007. január 12.

2008.

GÁSPÁRIK Attila – „A Szilágyságban él a népdal” (Kallós Zoltán) Szilágyság, 2008. június 11.

KINDA István – Státus és privilégium. A pap szerepe a moldvai csángóknál Mediárium 2 évf. 1-2. sz.

TÁNCZOS Vilmos – Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál – Egy moldvai út feljegyzései. 2000. szept. 5-8.

2009.

LUKÁCS László – Ne menjen a világ Csíksomolyóra! Kortárs 53. évf., 7-8 szám (2009. július-augusztus)

n.n – Ultimul ceangau veritabil din Iasi 7est, 22 noiembrie 2009

2010.

Iulian BUCUR – Despre biserica de lemn „Sfântul Martin” din cimitirul Faraoani

2022.

IANCU Laura – Tények és kétségek a csángó fogalomról